2017 dhavanOthsavam for pArthasArathy perumAL

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

March 5th to 9th

2017 theppOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Feb 26th to March 4th

2016-17 adhyayana uthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Dec 29th, 2016 to Jan 17th

rAppaththu

2017 ANdAL nIrAtta uthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Jan 5th to 13th

2017 Events

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

2016 mAmunigaL thiruvavathAra mahOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

img_1314Oct 26th to Nov 4th

Picture courtesy: SrI kanakarAj kumAr

2016 – ANdAL thirunakshathra mahOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

IMG_6335

Thanks to SrI kanakarAj kumAr for the pictures

2016 narasimhar brahmOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

IMG_1542

July 15th to 24th.

Thanks to SrI kanakarAj kumAr for the pictures

2016 emperumAnAr thirunakshathra mahOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

IMG_9865May 1st to 10th

Thanks to SrI kanakarAj kumAr for the pictures

2016 brahmOthsavam (2)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

IMG_2598